Lawyers5’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

มารู้จักเพื่อนๆ ของเรา

ขออภัย ช่วงนี้งานเยอะ ตอนนี้เลยยังไม่เรียบร้อยดี แล้วจะพยายามนำรูปมาลงให้ในภายหลัง

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับต้น รุ่นที่ ๕
จำนวน ๓๐๐ คน

หน่วยงาน ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เลขประจำตัว
๑.๑ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวชมพูนุท สุขศรีมั่งมี นิติกร ๕ ๕๐๐๑
๑.๒สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย นิติกร ๖ว ๕๐๐๒
  นางสาวสุจินตนา ปิยธรรม นิติกร ๕ ๕๐๐๓
๒.๑ กรมบัญชีกลาง นางสาวทักษพร รักอยู่ นิติกร ๕ ๕๐๐๔
  นายวรวิทย์ แซ่หุ่น นิติกร ๕ ๕๐๐๕
  นางสาวเนตรนภา พุทธสุวรรณ นิติกร ๕ ๕๐๐๖
  นายณัชรัณ ภู่ระหงษ์ นิติกร ๕ ๕๐๐๗
  นายวรพต กอวิไล นิติกร ๕ ๕๐๐๘
  นายอาทิตย์ กิจชระภูมิ นิติกร ๕ ๕๐๐๙
  ๑๐ นางสาวศิริกัญญา รุณประโคน นิติกร ๕ ๕๐๑๐
๒.๒ กรมศุลกากร ๑๑ นางสาวมาลัยพร สิงห์ชะฎา นิติกร ๖ว ๕๐๑๑
๒.๓ กรมสรรพากร ๑๒ นายกฤดา กฤติยาโชติปกรณ์ นิติกร ๕ ๕๐๑๒
  ๑๓ นางสาวสกุลดาว รอดสมนาม นิติกร ๕ ๕๐๑๓
  ๑๔ นายมรุต ทองโสม นิติกร ๕ ๕๐๑๔
  ๑๕ นายวีรวิชญ์ ฟ้าวิทยะพัฒน์ นิติกร ๕ ๕๐๑๕
  ๑๖ นายเพรียวพงศ์ เจริญวิริยภาพ นิติกร ๕ ๕๐๑๖
  ๑๗ นางสาวสุรีรัตน์ จิ้นอิ่ม นิติกร ๕ ๕๐๑๗
  ๑๘ นางทิพยวรรณ์ พันพึ่ง นิติกร ๕ ๕๐๑๘
  ๑๙ นายชุติพงศ์ สุชาติพงษ์ นิติกร ๕ ๕๐๑๙
  ๒๐ นายเทิดเกียรติ์ ชื่นเอี่ยม นิติกร ๕ ๕๐๒๐
  ๒๑ นายประจวบ ประทุมแสง นิติกร ๕ ๕๐๒๑
  ๒๒ นายธีรเกียรติ เกษปรีชาสวัสดิ์ นิติกร ๕ ๕๐๒๒
  ๒๓ นายไพโรจน์ ประพุฒิศักดิ์ นิติกร ๕ ๕๐๒๓
  ๒๔ นางสาวชุติมา วงษ์จิรากร นิติกร ๕ ๕๐๒๔
  ๒๕ นายนิรันทร์ งามขำ นิติกร ๕ ๕๐๒๕
  ๒๖ นางสาวขณิษฐา บุญทอง นิติกร ๕ ๕๐๒๖
  ๒๗ นางสาวระพีพร พันสิทธิ์ นิติกร ๕ ๕๐๒๗
  ๒๘ นายสมคิด อินทร์เมือง นิติกร ๕ ๕๐๒๘
  ๒๙ นายสถาพร เทพนวล นิติกร ๕ ๕๐๒๙
  ๓๐ นายยงยุทธ เพชรโช นิติกร ๕ ๕๐๓๐
  ๓๑ นายชินกร จิตนิวรณ์ นิติกร ๕ ๕๐๓๑
  ๓๒ นายสุรินทร์ สุทธะมุสิก นิติกร ๕ ๕๐๓๒
  ๓๓ นายอำนาจ วรรณวิทยา นิติกร ๕ ๕๐๓๓
  ๓๔ นางสาวฐิติพร กุหลาบเพ็ชรทอง นิติกร ๕ ๕๐๓๔
  ๓๕ นางสาวสุนิสา โชติโก นิติกร ๕ ๕๐๓๕
๒.๔ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ๓๖ นางสาวครองขวัญ ยุทธชัย นิติกร ๕ ๕๐๓๖
๓.๑ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ๓๗ นางสาวพิฐรา ดำริธรรมนิจ นิติกร ๕ ๕๐๓๗
๔.๑ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ๓๘ นางสาววิพิชภา ฐิติพัฒนพงศ์ นิติกร ๕ ๕๐๓๘
๕.๑ กรมชลประทาน ๓๙ นายวรพจน์ ดาวอรุณ นิติกร ๖ ๕๐๓๙
  ๔๐ นายพิชิต ภูพานเพชร นิติกร ๕ ๕๐๔๐
  ๔๑ นายสุรสิงห์ ทวีศรี นิติกร ๕ ๕๐๔๑
  ๔๒ นางสาวรัชนพ รุ่งตั้งสกุล นิติกร ๕ ๕๐๔๒
  ๔๓ นางศวณีย คงเวช นิติกร ๕ ๕๐๔๓
๕.๒ กรมประมง ๔๔ นายธวัชชัย อาจวิชัย นิติกร ๕ ๕๐๔๔
๕.๓ กรมการข้าว ๔๕ นางสาวอรพร วงศ์แสงเอี่ยม นิติกร ๕ ๕๐๔๕
๖.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ๔๖ นางสาวประนอม อภิพัฒนากิจกุล นิติกร ๖ว ๕๐๔๖
  ๔๗ นายโพธิไทร บุญซ้อน นิติกร ๖ ๕๐๔๗
๖.๒ กรมการขนส่งทางอากาศ ๔๘ นางสาวปิยะวรรณ ประมวลทรัพย์ นิติกร ๕ ๕๐๔๘
๗.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔๙ นายพรเทพ สาระศิริ นิติกร ๖ ๕๐๔๙
๗.๒ กรมทรัพยากรน้ำ ๕๐ นายกิตติ วิสารกาญจน นิติกร ๕ ๕๐๕๐
๗.๓ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ๕๑ นายกู้เกียรติ โยมศิลป์ นิติกร ๖ว ๕๐๕๑
๗.๔ กรมป่าไม้ ๕๒ นายเอกชัย เกื้อทอง นิติกร ๕ ๕๐๕๒
  ๕๓ นางสาววันดี พนาวงศ์รุ่งโรจน์ นิติกร ๕ ๕๐๕๓
๗.๕ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕๔ นางสุดารัตน์ ปิยสถิตย์ นิติกร ๕ ๕๐๕๔
๘.๑ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ๕๕ นายวรวุฒิ อุบลเวช นิติกร ๕ ๕๐๕๕
  ๕๖ นางสาวอรรถพร บัวพิมพ์ นิติกร ๕ ๕๐๕๖
  ๕๗ นางสาวสุกัญญา เจริญวัย นิติกร ๕ ๕๐๕๗
  ๕๘ นายนิรันดร์ ปันเป็ง นิติกร ๕ ๕๐๕๘
  ๕๙ นางสาวณัฏฐพร เพชรสุก นิติกร ๕ ๕๐๕๙
  ๖๐ นางสาวณัฐชนิกา จิตต์ณรงค์ นิติกร ๕ ๕๐๖๐
๘.๒ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ๖๑ นายวิษณุ วัชรินทร์รัตน์ นิติกร ๕ ๕๐๖๑
๙.๑ กรมการปกครอง ๖๒ นายสุวิทย์ นาคเป้า นิติกร ๖ว ๕๐๖๒
  ๖๓ นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา นิติกร ๖ว ๕๐๖๓
  ๖๔ นายธเนศ ชิตเพชร นิติกร ๖ว ๕๐๖๔
  ๖๕ นายอภิสิทธิ์ คงมีผล นิติกร ๖ว ๕๐๖๕
  ๖๖ นายปรีชา สร้อยสวน นิติกร ๕ ๕๐๖๖
๙.๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๖๗ นายวิเชียร เกื้อกูล นิติกร ๕ ๕๐๖๗
  ๖๘ นายปรเมศวร์ โตอดิเทพ นิติกร ๕ ๕๐๖๘
  ๖๙ นางสรินนา กฤษณะคุปต์ นิติกร ๕ ๕๐๖๙
  ๗๐ นายบูรณะวิทย์ สิทธิศาสตร์ นิติกร ๕ ๕๐๗๐
๑๐.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ๗๑ นายพิสุทธิ เกื้อฉิม นิติกร ๖ว ๕๐๗๑
๑๐.๒ กรมบังคับคดี ๗๒ นางศุภร ศรีธัญรัตน์ นิติกร ๖ว ๕๐๗๒
  ๗๓ นางอมรรัตน์ สุปรินายก นิติกร ๖ว ๕๐๗๓
  ๗๔ นายชย ต่ายชาวนา นิติกร ๖ว ๕๐๗๔
  ๗๕ นายสหภัทร ไชยสง่าศิลป์ นิติกร ๖ว ๕๐๗๕
  ๗๖ นายสราวุธ สร้อยสุวรรณ นิติกร ๖ว ๕๐๗๖
  ๗๗ นายสลิลชาย สุวรรณนิมิตร นิติกร ๕ ๕๐๗๗
  ๗๘ นายบวรศักดิ์ พีรทรัพย์ นิติกร ๕ ๕๐๗๘
  ๗๙ นางสาววิลาวรรณ บุญเติม นิติกร ๕ ๕๐๗๙
  ๘๐ ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัลยา ฮกมาลี นิติกร ๕ ๕๐๘๐
  ๘๑ นางขวัญสุดา วิริยะพันธ์ นิติกร ๕ ๕๐๘๑
  ๘๒ นายสุทธิภัทร์ จริยะสถิตย์มั่น นิติกร ๕ ๕๐๘๒
  ๘๓ นางสาวสุภาภรณ์ สุขเจริญ นิติกร ๕ ๕๐๘๓
๑๐.๓ กรมราชทัณฑ์ ๘๔ นายภานุวัฒน์ ทองสุข นิติกร ๖ว ๕๐๘๔
๑๑.๑ กรมการจัดหางาน ๘๕ นางสาวพอหทัย วงศ์สวัสดิ์ นิติกร ๖ว ๕๐๘๕
๑๑.๒ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๘๖ นางสาวสุรัสวดี เจียมสุวรรณ นิติกร ๕ ๕๐๘๖
๑๑.๓ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘๗ นายสง่า แสนเดช นิติกร ๖ว ๕๐๘๗
๑๒.๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท. เชียงใหม่ เขต ๔ ๘๘ นายธีรภัทร์ บรรณโศภิษฐ์ นิติกร ๕ ๕๐๘๘
  ๘๙ นายกิตินันท์ อินทรกำแหง นิติกร ๕ ๕๐๘๙
สพท.ลำปาง เขต ๑ ๙๐ นางสาวแววดาว นันทวงศ์ นิติกร ๕ ๕๐๙๐
๑๓.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๙๑ นายมนตรี สุนทโรวิทย์ นิติกร ๕ ๕๐๙๑
๑๔.๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๙๒ นายธีรวิทย์ กล่ำคำ นิติกร ๕ ๕๐๙๒
๑๕.๑ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๙๓ นายสุเชาว์ ยศวโรดม นิติกร ๕ ๕๐๙๓
  ๙๔ นายยุทธภูมิ วรรณวงศ์ นิติกร ๕ ๕๐๙๔
  ๙๕ นางสาวพัชรียา เหมวิรุฬห์ นิติกร ๕ ๕๐๙๕
๑๕.๒ สำนักงานอัยการสูงสุด ๙๖ นางธัญพิชญ์นาฏ เดชทวีวัฒน์ นิติกร ๖ ๕๐๙๖
  ๙๗ นางสาวธนพร ปิณฑคุปต์ นิติกร ๕ ๕๐๙๗
  ๙๘ นางสาวเฉลิมรัตน์ ภู่สมบุญ นิติกร ๕ ๕๐๙๘
  ๙๙ นางจิรารัตน์ สุขเกษม นิติกร ๕ ๕๐๙๙
  ๑๐๐ นางดวงรัตน์ ตันติวังไพศาล นิติกร ๕ ๕๑๐๐
  ๑๐๑ นายชยพัทธ์ วิปุละ นิติกร ๕ ๕๑๐๑
  ๑๐๒ นางกัญญา ต้นเถา นิติกร ๕ ๕๑๐๒
  ๑๐๓ นางสาวสมบูรณ์ ไตรทิพยานนท์ นิติกร ๕ ๕๑๐๓
  ๑๐๔ นายเริงจิตร ฉิมพินิจ นิติกร ๕ ๕๑๐๔
  ๑๐๕ ส.ต.ท. อนันต์ ไหมอ่อน นิติกร ๕ ๕๑๐๕
  ๑๐๖ นางเกษม พงษ์อิศราพันธ์ นิติกร ๕ ๕๑๐๖
  ๑๐๗ นางกฤษณา เลี่ยมวิไลรัตน์ นิติกร ๕ ๕๑๐๗
  ๑๐๘ นางนันท์นิชา ทรงพุฒิ นิติกร ๕ ๕๑๐๘
  ๑๐๙ นายวธวุฒิ ปัญจะภาดา นิติกร ๕ ๕๑๐๙
  ๑๑๐ นางสาวทรายทอง จุลปาน นิติกร ๕ ๕๑๑๐
  ๑๑๑ นางศรุดา วรรณเครือ นิติกร ๕ ๕๑๑๑
  ๑๑๒ นางสาวลำพูน ป้องกัน นิติกร ๕ ๕๑๑๒
  ๑๑๓ นางสุภาพร จริตงาม นิติกร ๕ ๕๑๑๓
  ๑๑๔ นายอภิชาติ ปุญญะฐิติ นิติกร ๖ว ๕๑๑๔
  ๑๑๕ นายมนธีร์ สวาทสุข นิติกร ๕ ๕๑๑๕
  ๑๑๖ นางเรียม นนทะโชติ สวาทสุข นิติกร ๕ ๕๑๑๖
  ๑๑๗ นายจักรกฤษณ์ อินทร์สิงห์ นิติกร ๕ ๕๑๑๗
  ๑๑๘ นายวิโรจน์ ฤทธิสาร นิติกร ๕ ๕๑๑๘
  ๑๑๙ นายไชยพัฒน์ นลินาสน์ นิติกร ๕ ๕๑๑๙
  ๑๒๐ นายณภัทร กตเวทีเสถียร นิติกร ๕ ๕๑๒๐
  ๑๒๑ นางราตรี ดามี นิติกร ๕ ๕๑๒๑
  ๑๒๒ นายจรุงศักดิ์ ภักดีณรงค์ นิติกร ๕ ๕๑๒๒
  ๑๒๓ นางสาวอาภากิติ์ แสงเจริญ นิติกร ๕ ๕๑๒๓
  ๑๒๔ นายสิงหา ยิ้มสวน นิติกร ๕ ๕๑๒๔
  ๑๒๕ นางละออศิริ จันทร นิติกร ๕ ๕๑๒๕
  ๑๒๖ นายอภิชัย เตรียมรังษี นิติกร ๕ ๕๑๒๖
  ๑๒๗ นางสาววัชรี สุตะไล นิติกร ๕ ๕๑๒๗
  ๑๒๘ นางสาวจันทรา เรืองอ่อน นิติกร ๕ ๕๑๒๘
  ๑๒๙ นางสาวปราณี พุ่มอ่ำ นิติกร ๕ ๕๑๒๙
  ๑๓๐ นางสาวลัทธลิยา นาคเวก นิติกร ๕ ๕๑๓๐
  ๑๓๑ นายพงษ์พรรณ นะราช นิติกร ๕ ๕๑๓๑
  ๑๓๒ นายอนุชา ขันตี นิติกร ๕ ๕๑๓๒
  ๑๓๓ นางสาวอัจฉรา สุวรรณศรีสาคร นิติกร ๕ ๕๑๓๓
  ๑๓๔ นายศรัณย์กร รัตนพันธุ์ นิติกร ๕ ๕๑๓๔
  ๑๓๕ นายไชยา จิ๋วพัฒนกุล นิติกร ๕ ๕๑๓๕
  ๑๓๖ นางสาวณัชชา เพชรอินทร์ นิติกร ๕ ๕๑๓๖
  ๑๓๗ นางอุไรรัตน์ ต่วนมิหน้า นิติกร ๕ ๕๑๓๗
  ๑๓๘ นางสาวสุมินตรา คงเพชรศักดิ์ นิติกร ๕ ๕๑๓๘
  ๑๓๙ นางทิพวัลย์ ชื่นฤทธิ์ นิติกร ๕ ๕๑๓๙
  ๑๔๐ นางสาวเพ็ญณรา อุทุมภา นิติกร ๕ ๕๑๔๐
  ๑๔๑ นางสาวสุภาวดี อินทร์ทอง นิติกร ๕ ๕๑๔๑
  ๑๔๒ นายณัฐนนท์ โตวิวัฒน์ นิติกร ๕ ๕๑๔๒
  ๑๔๓ พ.อ.อ.สาคร ศรีปน นิติกร ๕ ๕๑๔๓
  ๑๔๔ นางสาวกัลยกร นาคจีนวงษ์ นิติกร ๕ ๕๑๔๔
  ๑๔๕ นางวัลลภา กลั่นสุวรรณ นิติกร ๕ ๕๑๔๕
  ๑๔๖ นางสาวดวงธิดา ชื่นสว่าง นิติกร ๕ ๕๑๔๖
  ๑๔๗ นายเถลิงศักดิ์ นันทโพธิ์เดช นิติกร ๕ ๕๑๔๗
  ๑๔๘ นางขนิษฐา ปัญจรัก นิติกร ๕ ๕๑๔๘
  ๑๔๙ นายวันชัย ทวยสูงเนิน นิติกร ๕ ๕๑๔๙
  ๑๕๐ นายนเรศ ชานันโท นิติกร ๕ ๕๑๕๐
  ๑๕๑ นายอรรถพล พูลเผ่า นิติกร ๕ ๕๑๕๑
  ๑๕๒ นายอัครวิทย์ สุดตลอด นิติกร ๕ ๕๑๕๒
  ๑๕๓ นางสาวณัฐพร หมายเกื้อ นิติกร ๕ ๕๑๕๓
  ๑๕๔ นายชรินทร์ รอบุญ นิติกร ๕ ๕๑๕๔
  ๑๕๕ นายสุนทร นามแสง นิติกร ๕ ๕๑๕๕
  ๑๕๖ นายธีรพัฒน์ ภู่พลับ นิติกร ๕ ๕๑๕๖
  ๑๕๗ นายจตุรงค์ คงสุคนธ์ นิติกร ๕ ๕๑๕๗
  ๑๕๘ นายเกียรติจักรภพ พุทธกูล นิติกร ๕ ๕๑๕๘
  ๑๕๙ นางดุษฎีพร มหายศกุล นิติกร ๕ ๕๑๕๙
  ๑๖๐ นางสาวศันศนีย์ หรั่งชะเอม นิติกร ๕ ๕๑๖๐
  ๑๖๑ นางสาวณัฐนิช รัตนภูมิ นิติกร ๕ ๕๑๖๑
  ๑๖๒ นางสาวอมรพันธุ์ นิตยะภูติ นิติกร ๕ ๕๑๖๒
  ๑๖๓ นางสาวนิตยา ลำเภา นิติกร ๕ ๕๑๖๓
  ๑๖๔ นายประภาส คงชุ่ม นิติกร ๕ ๕๑๖๔
  ๑๖๕ นางสาวอภิษดา รัตนเทวมาตย์ นิติกร ๕ ๕๑๖๕
  ๑๖๖ นายศุภโชค สุปะมา นิติกร ๕ ๕๑๖๖
  ๑๖๗ นางละออง กุหลาบขาว นิติกร ๕ ๕๑๖๗
  ๑๖๘ นายนรินทร์ ม่วงสุราช นิติกร ๕ ๕๑๖๘
  ๑๖๙ นางสาวสุภาวดี ประภาการ นิติกร ๕ ๕๑๖๙
  ๑๗๐ ว่าที่ร้อยตรี สุรยุทธ์ นาคพงษ์ นิติกร ๕ ๕๑๗๐
  ๑๗๑ ว่าที่ ร.ต. สถาพร พลายเถื่อน นิติกร ๕ ๕๑๗๑
  ๑๗๒ นางบุษกร แช่มโสภา นิติกร ๕ ๕๑๗๒
  ๑๗๓ นางสาวกมลทิพย์ ชุมเกื้อ นิติกร ๕ ๕๑๗๓
  ๑๗๔ นางละอองดาว ทองอินทร์ นิติกร ๕ ๕๑๗๔
  ๑๗๕ นางสาววันเพ็ญ สินค้ำคูณ นิติกร ๕ ๕๑๗๕
  ๑๗๖ นางสาวกรองทอง ตะเภาพงษ์ นิติกร ๕ ๕๑๗๖
  ๑๗๗ นางสาวศิริพร ขันทอง นิติกร ๕ ๕๑๗๗
  ๑๗๘ นายศิริศักดิ์ หารไชย นิติกร ๕ ๕๑๗๘
  ๑๗๙ นางสาววิลัยวรรณ์ จันทร์จำปา นิติกร ๕ ๕๑๗๙
  ๑๘๐ นางสาวประไพ จิ๋วพัฒนกุล นิติกร ๕ ๕๑๘๐
  ๑๘๑ นายวรวุฒิ ด่านซ้าย นิติกร ๕ ๕๑๘๑
  ๑๘๒ นางนันท์นภัส ทรัพย์เจริญ นิติกร ๕ ๕๑๘๒
  ๑๘๓ นางสาวภานินี รุ่งวัฒนาพร นิติกร ๕ ๕๑๘๓
  ๑๘๔ นางสาวอารีย์ สุริยะจันทร์ นิติกร ๕ ๕๑๘๔
  ๑๘๕ นายรามสินท์ เพ็ชรยก นิติกร ๕ ๕๑๘๕
  ๑๘๖ นางพยุงทิพย์ พละโสม นิติกร ๕ ๕๑๘๖
  ๑๘๗ นางณัฎฐญา ชูตระกูล นิติกร ๕ ๕๑๘๗
  ๑๘๘ นางสาวณัฏฐนันท์ พืชสิงห์ นิติกร ๕ ๕๑๘๘
  ๑๘๙ นางสาววิภาวดี รัชอินทร์ นิติกร ๕ ๕๑๘๙
  ๑๙๐ นางสาวพิชามญชุ์ แก้วสิทธิ นิติกร ๕ ๕๑๙๐
  ๑๙๑ นายสุมิตร แก้วโกมล นิติกร ๕ ๕๑๙๑
  ๑๙๒ นายธนะศักดิ์ เรืองสว่าง นิติกร ๕ ๕๑๙๒
  ๑๙๓ นางสาววิไลภรณ์ จรัญสวัสดิ์ นิติกร ๕ ๕๑๙๓
  ๑๙๔ นางสาวปราณี พลแพงพา นิติกร ๕ ๕๑๙๔
  ๑๙๕ นายมนต์ชัย อยู่จงดี นิติกร ๕ ๕๑๙๕
  ๑๙๖ นายสราวุธ เกิดเมืองเล็ก นิติกร ๕ ๕๑๙๖
  ๑๙๗ นายสรรชัย สมสุข นิติกร ๕ ๕๑๙๗
  ๑๙๘ นายบำรุง มาบัว นิติกร ๕ ๕๑๙๘
  ๑๙๙ นางสาวกนกพร จันทร์สวัสดิ์ นิติกร ๕ ๕๑๙๙
  ๒๐๐ นางสาวอรุณศรี ใจมูลมั่ง นิติกร ๕ ๕๒๐๐
  ๒๐๑ นางสาวชณชนก ธิรินทอง นิติกร ๕ ๕๒๐๑
  ๒๐๒ นายจรุงศักดิ์ ชูสิทธิ์ นิติกร ๕ ๕๒๐๒
  ๒๐๓ นางสาวยลภัทร คิดธรรมรักษา นิติกร ๕ ๕๒๐๓
  ๒๐๔ นางสาวดวง บุญด้วง นิติกร ๕ ๕๒๐๔
  ๒๐๕ นางสาววภัคสรน์ อาจตา นิติกร ๕ ๕๒๐๕
  ๒๐๖ นางปิ่นนภา ลักษณะจันทร์ นิติกร ๕ ๕๒๐๖
  ๒๐๗ นายวัฒนา ตรีกระจ่างวงศ์ นิติกร ๕ ๕๒๐๗
  ๒๐๘ นายกิตติศักดิ์ รุ่งเรือง นิติกร ๕ ๕๒๐๘
  ๒๐๙ นายพงษ์พิทักษ์ พันธุลาวัณย์ นิติกร ๕ ๕๒๐๙
  ๒๑๐ นางสาวสาคร คงดี นิติกร ๕ ๕๒๑๐
  ๒๑๑ นายวรพงศ์ รุ่งเรือง นิติกร ๕ ๕๒๑๑
  ๒๑๒ นายวิรศักดิ์ ไกรนรา นิติกร ๕ ๕๒๑๒
  ๒๑๓ นายนเรศว์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นิติกร ๕ ๕๒๑๓
  ๒๑๔ นางสาวสุมนฑา ชอบงาม นิติกร ๕ ๕๒๑๔
  ๒๑๕ นางจิรายุ ช้างโสภา นิติกร ๕ ๕๒๑๕
  ๒๑๖ นายณฐวัฒน์ เพชรดำ นิติกร ๕ ๕๒๑๖
  ๒๑๗ นายประยุทธ เสริมพงษ์สถิตย์ นิติกร ๕ ๕๒๑๗
  ๒๑๘ นางสาวพันธุ์ทิพา พิริยะขจร นิติกร ๕ ๕๒๑๘
  ๒๑๙ นายนิรุจน์ ทาตะรัตน์ นิติกร ๕ ๕๒๑๙
  ๒๒๐ นางธนัชธร ทรงสมบัติชัย นิติกร ๕ ๕๒๒๐
  ๒๒๑ นางสาวเพ็ญณี กรมรินทร์ นิติกร ๕ ๕๒๒๑
  ๒๒๒ นางสาววรรณสถิตย์ จันทะสิงห์ นิติกร ๕ ๕๒๒๒
  ๒๒๓ ว่าที่ ร.ต. ปริญญา ฐานะทานต์ไท นิติกร ๕ ๕๒๒๓
  ๒๒๔ ส.ต.ท.ชัยนาท สุ่มมาตย์ นิติกร ๕ ๕๒๒๔
  ๒๒๕ นางสาววาสนา โปธิ นิติกร ๕ ๕๒๒๕
  ๒๒๖ นายอินทร ขันนาก นิติกร ๕ ๕๒๒๖
  ๒๒๗ นายนุสร เล่งน้อย นิติกร ๕ ๕๒๒๗
  ๒๒๘ นายนราวัฒน์ กาศโอสถ นิติกร ๕ ๕๒๒๘
  ๒๒๙ นายอุรุพงษ์ พิมานพรหม นิติกร ๕ ๕๒๒๙
  ๒๓๐ นายปองพล พังคานนท์ นิติกร ๕ ๕๒๓๐
  ๒๓๑ นางสาวโสมสินี บุนนาค นิติกร ๕ ๕๒๓๑
  ๒๓๒ นายอุดมศักดิ์ คล้ายพยัฆ นิติกร ๕ ๕๒๓๒
  ๒๓๓ นางสาวภาวิณี ประดิษฐ นิติกร ๕ ๕๒๓๓
  ๒๓๔ นางสาวพรรณประภา ฤกษ์จำนง นิติกร ๕ ๕๒๓๔
  ๒๓๕ นางสาวนงลักษณ์ ภคโล นิติกร ๕ ๕๒๓๕
  ๒๓๖ นายศิริ ศิริรักษ์ นิติกร ๕ ๕๒๓๖
  ๒๓๗ นางสาวมลัย โพธิทักษ์ นิติกร ๕ ๕๒๓๗
  ๒๓๘ นายวันฉลอง หนองคูน้อย นิติกร ๕ ๕๒๓๘
  ๒๓๙ นายเรวัฒน์ จินดาไตรรัตน์ นิติกร ๕ ๕๒๓๙
  ๒๔๐ นายวัชระ เมียนโอ นิติกร ๕ ๕๒๔๐
  ๒๔๑ นายวัชเรนทร์ สุขทองแท้ นิติกร ๕ ๕๒๔๑
  ๒๔๒ นางสาวมณฑยา โตสุวรรณ นิติกร ๕ ๕๒๔๒
  ๒๔๓ นายคมฤทธิ์ บุญมาก นิติกร ๕ ๕๒๔๓
  ๒๔๔ นายเกษม ศรีบัวอ่อน นิติกร ๕ ๕๒๔๔
  ๒๔๕ นางสาวนุสรา แหวนเงิน นิติกร ๕ ๕๒๔๕
  ๒๔๖ นางสาวอภิชญา บุญกระพือ นิติกร ๕ ๕๒๔๖
  ๒๔๗ นายสรศิษฎ์ พุฒิฤทธิ์ นิติกร ๕ ๕๒๔๗
๑๕.๓ สำนักงานศาลยุติธรรม ๒๔๘ นางสาวสุวิมล จงสงวน นิติกร ๕ ๕๒๔๘
  ๒๔๙ นายวรณ ธนสัมพันธ์เจริญ นิติกร ๕ ๕๒๔๙
  ๒๕๐ นางสาวชลธิชา ผิวเผือก นิติกร ๕ ๕๒๕๐
  ๒๕๑ นางสาวฉันทิมา วิศิษฎ์โสภา นิติกร ๕ ๕๒๕๑
  ๒๒๕ นายวัฒนชัย มังคลาด นิติกร ๕ ๕๒๕๒
  ๒๕๓ นายนนทพัทธ์ อัศวก้องเกียรติ นิติกร ๕ ๕๒๕๓
  ๒๕๔ นางสาวปัทมา รัตนภักดี นิติกร ๕ ๕๒๕๔
  ๒๕๕ นายสาธิต ธรรมพุทธิรัตน์ นิติกร ๕ ๕๒๕๕
  ๒๕๖ นายสราวุธ สีเขียว นิติกร ๕ ๕๒๕๖
  ๒๕๗ นายวุฒิพงศ์ วุฒิ นิติกร ๕ ๕๒๕๗
  ๒๕๘ นายจิรายุ ศรีวรรณา นิติกร ๕ ๕๒๕๘
  ๒๕๙ นางสาวศุภรดา บุตรเนียร นิติกร ๕ ๕๒๕๙
  ๒๖๐ นายวิเชียร วิเศษดอนหวาย นิติกร ๕ ๕๒๖๐
  ๒๖๑ นางสาวรพีพรรณ บุณยรัตพันธุ์ นิติกร ๕ ๕๒๖๑
  ๒๖๒ นายมานพ สมานเกียรติสกุล นิติกร ๕ ๕๒๖๒
  ๒๖๓ นายธัญญะ ฌายีเนตร นิติกร ๕ ๕๒๖๓
  ๒๖๔ นางสาวปานจิต อินทุโศภน นิติกร ๕ ๕๒๖๔
  ๒๖๕ นายชนะ โต๊ะขุน นิติกร ๕ ๕๒๖๕
  ๒๖๖ นายรัฐพล ทองมาก นิติกร ๕ ๕๒๖๖
  ๒๖๗ ส.ต.ท.ตะวัน ใจอินต๊ะ นิติกร ๕ ๕๒๖๗
  ๒๖๘ นายอดุล แตงตาด นิติกร ๕ ๕๒๖๘
  ๒๖๙ นายสมศักดิ์ สุวรรณรักษ์ นิติกร ๕ ๕๒๖๙
  ๒๗๐ นายเสนี เขินไพร นิติกร ๕ ๕๒๗๐
  ๒๗๑ นายกิตติพงษ์ จีนคร้าม นิติกร ๕ ๕๒๗๑
  ๒๗๒ นายสุวัฒน์ ชูจันทร์ นิติกร ๕ ๕๒๗๒
  ๒๗๓ นายลือชัย จุ้ยคลัง นิติกร ๕ ๕๒๗๓
  ๒๗๔ นางสาวจิรัชปวีณ์ เลิศวรีย์ นิติกร ๕ ๕๒๗๔
  ๒๗๕ นายภูชิชย์ จิตรบุญ นิติกร ๕ ๕๒๗๕
  ๒๗๖ นางสาวปฏิญาพร เอมโอฐ นิติกร ๕ ๕๒๗๖
  ๒๗๗ นางสาวเกศินี พลภัฏ นิติกร ๕ ๕๒๗๗
  ๒๗๘ นายสุรเชษฐ์ เกษรคุปต์ นิติกร ๕ ๕๒๗๘
  ๒๗๙ นางสาวเพียงดาว เขียวลออ นิติกร ๕ ๕๒๗๙
  ๒๘๐ นางเนตรดาว ผลประมูล นิติกร ๕ ๕๒๘๐
  ๒๘๑ นางสาวกัญณิการ์ ผาสุก นิติกร ๕ ๕๒๘๑
  ๒๘๒ นายธนกร หมานบุตร นิติกร ๕ ๕๒๘๒
  ๒๘๓ นางสาวพรพรรณ เวชไชโย นิติกร ๕ ๕๒๘๓
  ๒๘๔ นางสาวนีรชา ฐานพงษ์ นิติกร ๕ ๕๒๘๔
  ๒๘๕ จ.ส.ต. วสิน วัฒิธรรม นิติกร ๕ ๕๒๘๕
  ๒๘๖ นางสาวสุนันท์ แก้วใส นิติกร ๕ ๕๒๘๖
  ๒๘๗ นางสาวจรรยา มณีคล้าย นิติกร ๕ ๕๒๘๗
  ๒๘๘ นางสาวรุจิพร ศรีอรรคจันทร์ นิติกร ๕ ๕๒๘๘
  ๒๘๙ นางสาวจันทร บุญครอบ นิติกร ๕ ๕๒๘๙
๑๕.๔ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๒๙๐ นายอภิชัย น้อยอุ่นแสน นิติกร ๖ ๕๒๙๐
  ๒๙๑ นางสาวพรภิวรรณ ชีวะเสริมส่ง นิติกร ๕ ๕๒๙๑
๑๕.๕ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒๙๒ นางพัชรศิริ พิชญาภรณ์ นิติกร ๕ ๕๒๙๒
  ๒๙๓ นางสาวธนธยา นิวาเวศน์ นิติกร ๕ ๕๒๙๓
  ๒๙๔ นางสาวอาภากร ดาวเรือง นิติกร ๕ ๕๒๙๔
  ๒๙๕ นายกวี จันทจิราภา นิติกร ๕ ๕๒๙๕
  ๒๙๖ นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณศรี นิติกร ๕ ๕๒๙๖
  ๒๙๗ นายธีดิ.ป. สุวรรณศาสตร์ นิติกร ๕ ๕๒๙๗
  ๒๙๘ นายจำเป็น ชุ่มมะโน นิติกร ๕ ๕๒๙๘
  ๒๙๙ นางสาวลักษณ์พรรณ แสงสีทอง นิติกร ๕ ๕๒๙๙
  ๓๐๐ นายคณฉัตร สุวิทวัส นิติกร ๕ ๕๓๐๐
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: